Zásady ochrany osobných údajov (Privacy Policy)

Zásady ochrany osobných údajov

 1. Definícia pojmov a osôb:
  1.1 Prevádzkovateľom je Pinf s.r.o.., 906 05 Sobotište 393, IČO: 51007908 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
  1.2 Dotknutou osobou je používateľ portálu, ktorý sa registroval na portály alebo uzatvoril licenčnú zmluvu,
  nadobúdateľ licencie, záujemca o licenciu a používateľ.
  1.3 Webové stránky sú prevádzkované pod doménou pinf.sk, pinf.co, pinfhry.sk, pinfhry.com, zverejnit.sk, u3.sk,
  napr.eu, i8.sk, 1l.sk, lieta.me a inými doménami registrovanými Prevádzkovateľom a v aplikácii „Pinf Hry“, „Pinf Hry Launcher“ dostupnej v Google Play a Apple App Store (ďalej len „portál“)
  1.4 Informačnými systémami sú informačné systémy prevádzkovateľa, v ktorých zhromažďuje osobné údaje
  dotknutých osôb, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.
 2. Ochrana osobných údajov
  2.1 Všetky údaje, ktoré dotknutá osoba na portáli poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri.
  Prevádzkovateľ vyvinie maximálne úsilie na ochranu dát a osobných údajov dotknutých osôb.
  2.2 Prevádzkovateľ je oprávnený získavať a uchovávať osobné údaje dotknutých osôb a na ich zabezpečenie
  používa prevádzkovateľ všetky potrebné bezpečnostné opatrenia..
  2.3 Prevádzkovateľ prehlasuje, že dodržiava príslušné právne predpisy na úseku ochrany osobných údajov.
  2.4 V prípade, že nadobúdateľ licencie poskytuje osobné údaje používateľa vyhlasuje, že získal jeho súhlas
  s poskytnutím a spracovávaním jeho osobných údajov v zmysle týchto zásad poskytovateľom licencie
  2.5 Registrovaním na portály a označením príslušného políčka osoba potvrdzuje, že je oboznámená s týmito
  Zásadami ochrany osobných údajov a súhlasí s nimi.
  3.Právny základ spracúvania osobných údajov
  Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je:
  a) licenčná zmluva,
  b) dohoda o registrácii na portály prevádzkované Prevádzkovateľom,
  c) zákon č. 18/2018 Z. z
  Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné ale nevyhnuté na plnenie zmluvy.
  4.Oprávnené záujmy
  4.1 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj na základe nasledovných oprávnených záujmov:
  ochrana majetku a bezpečnosti Prevádzkovateľa a jeho klientov, prevencia a detekcia počítačovej kriminality, priamy
  marketing.
  4.2 Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, vrátane
  profilovania založeného na tomto právnom základe, a požiadať o ich výmaz.
  5.Účely spracovania osobných údajov
  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely:
  a) uzavretia licenčnej zmluvy, plnenia ich predmetu, vrátane vybavovania sťažností a reklamácií,
  b) uzavretia dohody o registrácii na portály, a plnenia jej predmetu, vrátane vybavovania sťažností a reklamácií,
  c) ochrany majetku a bezpečnosti Prevádzkovateľa a jeho klientov,
  d) prevencie a detekcie počítačovej kriminality.
  e) predkladanie ponúk produktov a služieb, a to formou priameho marketingového oslovenia prostredníctvom
  elektronickej alebo písomnej komunikácie, za účelom vytvorenia ponuky služieb a produktov na mieru a
  skvalitňovania služieb, realizácie spotrebiteľských súťaží informovanie o novinkách, benefitoch a iných
  marketingových akciách, nových produktoch a službách.
  6.Kategórie spracúvaných osobných údajov
  Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje: IP adresa, prihlasovacie meno, mailová adresa.
  7.Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje poskytované
  Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje v súlade so ZOOU iba tým subjektom, ktorým má zákonnú povinnosť ich
  poskytnúť, a to aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb. Prevádzkovateľ môže poveriť spracovaním
  osobných údajov tretiu osobu (ďalej len „Sprostredkovateľ“), a to aj osobu so sídlom mimo územia Slovenskej
  republiky. Zoznam príjemcov je zverejnený na internetovej stránke portálu.
  Retenčná doba – doba uchovávania osobných údajov
  Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva a uchováva počas trvania licenčnej zmluvy a/alebo dohody o registrácii a
  po dobu nevyhnutnú na uplatnenie práv Prevádzkovateľa z licenčnej zmluvy alebo dohody o registrácii..
  8.Profilovanie klientov
  Prevádzkovateľ môže za účelom obozretného podnikania, zlepšovania kvality poskytovaných služieb, tvorby nových
  produktov vykonávať profilovanie dotknutých osôb.
  9.Práva dotknutej osoby
  10.1 Dotknutá osoba má najmä právo požadovať od Prevádzkovateľa potvrdenie, či Prevádzkovateľ spracováva ich
  osobné údaje a zoznam týchto údajov, prístup k osobným údajom a všeobecné informácie o spracúvaní osobných
  údajov a informácie o zdroji osobných údajov, právo na opravu nesprávnych osobných údajov, na vymazanie
  osobných údajov, okrem osobných údajov, na ktoré sa toto právo podľa právnych predpisov nevzťahuje, právo
  namietať spracúvanie osobných údajov, ak sa spracúvajú na účely priameho marketingu vrátane profilovania
  v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom a žiadať ich likvidáciu, právo odvolať súhlas, ak sú osobné údaje
  spracúvané na základe súhlasu, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť
  osobných údajov [t.j. právo získať osobné údaje, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte
  a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné], právo podať sťažnosť
  alebo návrh na začatie konania podľa § 100 ZOOU na Úrad na ochranu osobných údajov pre porušenie práv pri
  spracúvaní osobných údajov alebo pre porušenie právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.
  10.2 Dotknutá osoba môže podať návrhy, sťažnosti, podnety a/alebo otázky týkajúce sa spracúvania osobných
  údajov alebo iné súvisiace otázky na e-mailovej adrese support@pinf.sk alebo písomne listom zaslaným na
  adresu sídla Prevádzkovateľa.
 3. Cookies
  11.1 Portál využíva tzv. cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa na koncovom zariadení dotknutej osoby
  ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača. Vďaka ich využívaniu, ktoré je však anonymné, je možné
  plnohodnotne využívať všetky funkcie webových stránok. Uľahčujú tak používanie webových stránok a
  zlepšujú ich výkon a funkčnosť.
  11.2 Ide najmä o sledovanie správania používateľa a následné prispôsobenie obsahu, zjednodušenie používania
  stránok, možnosť prihlasovania, prispôsobenie a obmedzenie reklamných kampaní a podobné funkcionality,
  ktoré by bez využitia cookies neboli možné.
  11.3 Dotknutá osoba má právo zmenou nastavenia vo svojom internetovom prehliadači, samozrejme, využívanie
  cookies zakázať. Ak dotknutá osoba neakceptuje žiadne cookies, nebude môcť využívať kompletnú funkčnosť
  a všetky ponuky portálu.
 4. Záverečné ustanovenia
  Tento dokument bol zverejnený na portáli pinfhry.sk 04. 09. 2022. K tomuto dátumu je platný a účinný
Scroll to Top